Sol, vind och vatten 2

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Vetenskap, Fysik, Mekanik, Energi
Share Embed Donate


Short Description

Download Sol, vind och vatten 2...

Description

TEM

2

FAKTABLAD Bo01 / VÄSTRA HAMNEN

Sol, vind och vatten Den nya stadsdelen försörjs med lokalt producerad energi från förnybara källor. Den energi som används på Bo01-området alstras i eller i närheten av området. Sol, vind och vatten utgör basen i energiproduktionen tillsammans med energi från stadsdelens avfall. En stor del av värmeenergin till området utvinns ur havet och ur ett akvifersystem, ett naturligt vattenmagasin i berggrunden, med hjälp av en värmepump. Solfångare och solceller, som till största delen är placerade på tak och väggar till privata fastigheter, drivs och underhålls av E.ON. för att säkerställa höga underhålls- och driftskrav. Elektricitet genereras främst av vindkraft och till en mindre del av solceller. Biogas utvinns ur det organiska avfallet från områdets avfallskvarnar och blir efter rening energirik biogas som inte bidrar till en ökad växthuseffekt.

Energibalans över året Kravet på 100 procent förnybar energi innebär att det måste finnas en jämvikt mellan produktion och användning av el och värme på årsbasis. All energi som används i området har, vid något tillfälle, producerats där. Det nya elnätet och stadsdelens fjärrvärmenät kopplas till Malmös systemen för att överbrygga tidsintervallen mellan produktion och användning av energi, utan behov av specialutrustning för energilagring. Detta system används som ackumulator och reservtillgång. Låg energianvändning Effektiv energianvändning är nödvändigt för att nå målet att uteslutande nyttja lokalt producerad förnybar energi. Byggnaderna i stadsdelen är utformade för att minimera behovet av uppvärmning och elektricitet.

Kortfakta

Målet för den genomsnittliga energianvändningen i fastigheterna är högst 105 kWh per kvadratmeter och år. Detta mål har dock inte uppnåtts i alla fastigheter. Efter den första mätningen har åtgärder gjorts för att närma sig målet i de fastigheter som inte nått målet.

att försörjas med lokalt producerad förnybar energi. Bo01/Västra Hamnen var ett av de första områden som valdes ut för deltagande i kampanjen. Området har också fått pris för bästa energiprojekt i Europa, Campaign for Take-Off award.

EU:s kampanj för förnybar energi EU-kommissionens har satt som mål att minst 12 procent av energin i Europa ska komma från förnybara energikällor år 2010. För att uppnå målet genomförs kampanjen Campaign for Take-Off. Som ett led i kampanjen kommer 100 geografiska områden, från stadsdelar till hela regioner,

Faktablad Faktabladom ommiljösatsningarna miljösatsningarnainom inomlokalt lokaltinvesteringsprogram investeringsprogramför förBo01 Bo01i iMalmö Malmö Alla Alla62 61faktablad faktabladkan kanhämtas hämtaspå påmiljöförvaltningens miljöförvaltningenssida sidawww.malmo.se/miljo www.malmo.se/miljo

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF