Stagnatie onderzoek oktober - re

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Sociale wetenschappen, Recht, Labor Law
Share Embed Donate


Short Description

Download Stagnatie onderzoek oktober - re...

Description

reAct vate reAct zorg vate voor werk! zorg voor werk!

Stagnatie onderzoek bij psychische problemen De tijdscontingente opbouw stagneert. Wat nu?

re-Activate Seinstraat 16 1223 DA Hilversum T 035 6669092 www.re-activate.nl [email protected]

reAct vate reAct zorg vate voor werk! zorg voor werk!

De tijdscontingente opbouw stagneert. Wat nu? Als bedrijfsarts werkt u in uw praktijk dagelijks volgens de NVAB richtlijn “Handelen van de bedrijfsarts bij werkenden met psychische problemen”. Essentieel onderdeel hiervan is de tijdscontingente werkhervatting, waarbij de klachten van de werknemer niet leidend zijn maar de tijdslijn leidend is. In de praktijk geeft dit vaak problemen: 50% blijkt na 6 maanden niet te kunnen hervatten, 30 % na een jaar en 20% zelfs nog niet na twee jaar. Kortom: ondanks de richtlijn en alle goede bedoelingen stagneert de re-integratie nog vaak. Wat nu? Van u als bedrijfsarts wordt door de richtlijn bij stagnaties een actieve rol als procesbegeleider gevraagd. De uitgangspunten dienen daarbij adequaat onder de loep te worden genomen: • Dient de probleem oriëntatie te worden aangevuld? • Moet de diagnose worden gewijzigd? • Moeten de interventies worden aangepast? • Hoe kan recidief van de klachten worden voorkomen? • Wat is belastbaarheid van betrokkene, zijn er benutbare arbeidsmogelijkheden? Om u hierbij te helpen heeft reActivate het product ‘Stagnatie onderzoek’ ontwikkeld waarin een multifactoriële analyse wordt uitgevoerd.

Stagnatie onderzoek conform NVAB richtlijn Bij stagnatie in het herstelproces met een psychische oorzaak bieden wij een gericht psychisch onderzoek waarin de reden van stagnatie onderzocht wordt. Hierbij brengt reActivate voor u het volgende in beeld:: Diagnose van psychische problematiek, classificatie volgens de DSM IV richtlijn Probleemdiagnose inzake stagnatie Medisch advies met eventueel behandeladvies Re-integratie advies inzake niet-medische oorzaken voor de stagnatie Dit onderzoek wordt uitgevoerd door een psychiater of psycholoog door middel van anamnese en vragenlijsten. Zo nodig kan een aanvullende analyse door een arbeidsdeskundige verricht worden. Met het stagnatieonderzoek van reActivate kunt u advies geven aan de werkgever in kader van de procesgang 1e en 2e ziektejaar, voldoet u aan de richtlijnen van NVAB en voldoen de werkgever en werknemer aan de inspanningsverplichting om te werken aan effectieve re-integratie.

Werkwijze Het stagnatie onderzoek ondersteunt de bedrijfsarts in de rol van procesbegeleider. De rapportage sluit daarom in tijd en onderwerpen aan op de agenda van de bedrijfsarts. Voorafgaand aan het onderzoek wordt telefonisch besproken wat de scope wordt van de rapportage en wanneer dient te worden gerapporteerd. Stagnatie onderzoek wordt standaard binnen 2 weken na aanvraag uitgevoerd, eventueel sneller indien gewenst.

re-Activate Seinstraat 16 1223 DA Hilversum T 035 6669092 www.re-activate.nl [email protected]

reAct vate reAct zorg vate voor werk! zorg voor werk!

Financiering De kosten van het stagnatieonderzoek zijn voor de werkgever (of zijn verzekeraar). Hiermee kunnen wij het stagnatieonderzoek direct opstarten en staan de resultaten ter beschikking van het hersteltraject. Een behandeling door reActivate in de basis-GGZ of specialistische-GGZ wordt gefinancierd door de zorgverzekeraar van de werknemer. Indien u als bedrijfsarts bij stagnatie ernstige psychische problematiek vermoedt, kunt u meteen doorverwijzen voor een intake in een zorgtraject waarin diagnose en behandeling worden vastgesteld. Dit zorgtraject wordt gefinancierd vanuit de zorgverzekeraar. Omdat dit een medisch traject betreft zijn de resultaten alleen beschikbaar voor de werkgever of verwijzer met schriftelijke toestemming van werknemer.

Tariefstructuur: Stagnatie onderzoek

Prijs

Inhoud

(ex BTW)

• Standaard (binnen 2 weken)

€ 750,-

• • •

Meerkosten spoed Arbeidsdeskundig oordeel

€ 100,€ 350,-

• •

Diagnose van psychische problematiek, classificatie volgens de DSM IV richtlijn Probleemdiagnose inzake stagnatie Medisch advies met eventueel behandeladvies Re-integratie advies inzake nietmedische oorzaken voor de stagnatie Rapportage op eerdere datum Aanvullend onderzoek door arbeidsdeskundige

Contact? Wij zijn bereikbaar van 8.30–17.00 uur op 085-0210499 of via de mail op: [email protected] Indien u uw gegevens mailt, nemen wij contact op via de door uw gewenste wijze en tijdstip.

reActivate re-Activate is een organisatie die psychische problematiek van werknemers beoordeelt en behandelt. Een GGZ-instelling met WTZi-vergunning én een re-integratiebedrijf waarbij psychiaters, psychologen, arbeidskundigen en coaches multidisciplinair werken aan één doel: de werknemer weer duurzaam aan de slag.

re-Activate Seinstraat 16 1223 DA Hilversum T 035 6669092 www.re-activate.nl [email protected]

reAct vate reAct zorg vate voor werk! zorg voor werk!

re-Activate Seinstraat 16 1223 DA Hilversum T 035 6669092 www.re-activate.nl [email protected]

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF