Studiefiche - studiegids UGent

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Wetenschap, Aardwetenschappen, Geologie, Stratigraphy
Share Embed Donate


Short Description

Download Studiefiche - studiegids UGent...

Description

Studiefiche Academiejaar 2016-2017

Veldcursus: geologie van bekkens en orogenen (C003567)

Cursusomvang (nominale waarden; effectieve waarden kunnen verschillen per opleiding) Studiepunten 6.0 Studietijd 150 u Contacturen 90.0 u Aanbodsessies en werkvormen in academiejaar 2016-2017 A (semester 1)

hoorcollege

10.0 u

excursie

20.0 u

veldwerk

60.0 u

Lesgevers in academiejaar 2016-2017 De Grave, Johan De Batist, Marc

WE13 WE13

Aangeboden in onderstaande opleidingen in 2016-2017 Master of Science in de geologie Master of Science in Geology Uitwisselingsprogramma Geologie (niveau master)

Verantwoordelijk lesgever Medelesgever stptn 6 6 6

aanbodsessie A A A

Onderwijstalen Engels Trefwoorden Tektoniek, Orografie, Gebergtevorming, Petrologie, veld relaties, afzettingprocessen, geochemie, convergente plaatranden, Structurele geologie, Alpijnse regionale geologie

Situering Dit is een verdiepende veldstage in tektoniek en gebergtevorming, en sluit aan op Bachelor-cursussen petrologie, sedimentologie, stratigrafie, geochemie en isotopengeologie en structurele geologie. De student zal een gedetailleerd inzicht verwerven in tektonische, sedimentaire en petrologische processen, en zal deze kennis zelfstandig kunnen toepassen op een niveau dat nodig is voor het voltooien van de Masterproef. De veldstage gaat door in "week 0" of "week -1" (één van de drie laatste weken van september) van de academische kalender.

Inhoud Veldrelaties tussen gesteenten en structuren in het kader van gebergtevormings- en vervormingsprocessen en (plaat)tektoniek. Petrologie van magmatische, metamorfe en sedimentaire gesteenten Relatie vervorming en metamorfose Tektonische situering van magmatische, metamorfe en sedimentaire gesteenten Dateringen van magmatische en metamorfe gesteenten.

Begincompetenties De student heeft cursussen in petrologie, sedimentologie, stratigrafie, geochemie, isotopengeologie, en structurele geologie, op een niveau dat vergelijkbaar is met de cursussen die in de Bachelor-programma gegeven worden, met succes gevolgd. De student heeft een Bachelor-diploma.

Eindcompetenties 1  Het veldvoorkomen van gesteenten adequaat kunnen beschrijven. 2  Een accurate beschrijving en identificatie van magmatische, sedimentaire en 1  metamorfe gesteenten in het veld kunnen geven.

(Goedgekeurd)

1

3  De relatie tussen geochemie, mineralogie, petrologie, structuren en platentektoniek, 1  vervorming en gebergtevorming begrijpen. 4  Een strategie voor monstername voor geologisch onderzoek kunnen ontwikkelen. 5  Bestaande tektonische modellen kritisch kunnen evalueren op de basis van 1  velddata. 6  Wetenschappelijke ideeën en resultaten effectief kunnen communiceren in 1  geschreven rapporten en mondelinge presentaties.

Creditcontractvoorwaarde Toelating tot dit opleidingsonderdeel via creditcontract is mogelijk mits gunstige beoordeling van de competenties Examencontractvoorwaarde Dit opleidingsonderdeel kan niet via examencontract gevolgd worden Didactische werkvormen Excursie, hoorcollege, veldwerk Leermateriaal Excursiegids. Powerpoint en andere bestanden, te downloaden van Minerva. Artikelen en literatuur. De reiskosten naar en van de Franse Alpen komen voor rekening van de student. Geraamde totaalprijs: 300 EUR.

Referenties Vakinhoudelijke studiebegeleiding Persoonlijk contact met lesgevers en assistenten/begeleiders gedurende de excursie. Ondersteuning via e-mail en Minerva gedurende rapportering. 

Evaluatiemomenten niet-periodegebonden evaluatie Evaluatievormen bij periodegebonden evaluatie in de eerste examenperiode Evaluatievormen bij periodegebonden evaluatie in de tweede examenperiode Evaluatievormen bij niet-periodegebonden evaluatie Mondeling examen, werkstuk Tweede examenkans in geval van niet-periodegebonden evaluatie Examen in de tweede examenperiode is mogelijk Eindscoreberekening Inzet op het terrein 1/6 Inzicht op het terrein 1/6 Presentatie tijdens de excursie 1/6 Geschreven rapport en mondeling examen 3/6

(Goedgekeurd)

2

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF