Styrelseprotokoll 10 februari 2011

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Samhällsvetenskap, Statsvetenskap, Political Economy
Share Embed Donate


Short Description

Download Styrelseprotokoll 10 februari 2011...

Description

Dagordning Styrelsemöte IK Sisu Plats: Klubblokalen Datum 10/2 2011 kl 18.00 Närvarande: Tommy Dahlbom, Dennis Johansson, Kent Samuelsson, Ove Samuelsson, Maria Holmberg, Thommy Englund Lind. Anmäld frånvaro: Marie Östergren, Poulina Gunninge, Eva Vesterlund - Alm . §22 Mötets öppnade Ordförande Dennis Johansson förklarade mötet öppnat. §23 Konstitutionering Förslagen godkändes från Konstitution.(finns i bilaga 1) §24 Godkännande av föregående mötes protokoll Protokollet från 4 januari godkändes §25 Dagordningens godkännande Åtgärdslista lades till som §31 och därefter godkändes dagordningen. §26 Inkomna skrivelser Kurser och ekonomiska papper och information om klubben delades ut till de olika kommittéerna. §27 utgående skrivelser Lokstöd är inskickat av kassören. §28 Ekonomi E 3 sponsrar jubeljoggen med 15 000 och Callo med 5000 kr. Vi har inga sponsorer till Sisuspelen, något som skall arbetas med att få fram. Maria ska lämna ut en lapp om vilka som inte betalat medlemsavgiften tidigare. Hon skall skicka ut de nya medlemsavgifterna. Även en lapp som skall lämnas ut till de aktiva. Detta ska sedan läggas ut på hemsidan. Hon visade även ett bokföringsunderlag där man skall skriva vad man gjort och skriva upp sitt kontonummer för att få pengarna.

1. Firmatecknare för IK Sisu var för sig: 1.1 Dennis Johansson ordförande, 1.2 Maria Holmberg, kassör 2. Dispositionsrätt för plusgiro – och bankkonto var för sig: 2.1 Dennis Johansson, ordförande 2.2 Maria Holmberg, kassör, 3. Godkända för att använda särskilda betalkort (Företagskort Mastercard) Följande personer är av styrelsen godkända för att använda betalkort (företagskort Mastercard) kopplade till IK Sisu:s konton. 3.1 Peter Fritz tränare., för betalkort kopplat till plusgiro med kontonummer 3.2 Marie Östergren, suppleant i styrelsen och ledamot i kioskkommittén, för betalkort kopplat till ”kioskkonto”. 3.3 Gunilla Hultin, medlem i kioskkommitten . För betalkort kopplat till kioskkonto.

Beslut att godkända ekonomiska rapporten §29 Rapporter från kommittéer A Arena. Kommittén ska planera ett möte där de ska arbeta för att bygga om vårt förråd Rapporten godkändes B Träning Ska ha möte på söndag. På träningarna har vi runt 70 aktiva igång veckovis. Rapporten godkändes C Tävling Tommy informerade om jubeljoggen och om de haft och skall ha ett möte under nästa vecka. Rapporten godkändes

D. Kiosk

Sammankallande ska kalla till nytt möte Rapport godkändes Informationskommittén Tommy har börjat arbeta med hemsidan och skall ändra på vår mailadress Rapport godkändes Valberedningen Rapporten godkändes §30 Utvecklingsdag med styrelse samt kommittéer Dennis ska ha ansvar över dagen. Fråga Tommy om att kunna arbeta på Norråsaskolan. Det ska innehålla möte och lunchrast. Dennis ska komma med rapport till nästa möte. Målet med dagen är att uppdatera och diskutera kommittéernas arbete och vad vi klubben vill att vi ska arbeta mot. Dag för mötet är 9 april. Beslut att Dennis tar ansvar för dagen och att datumet är 9 april. §31 Åtgärdslista A. Inköp att t-shirtar Beslut att köpa in 200 tröjor till ett pris runt 10 000 Dennis och Peter ansvarar. B. HLR utbildning 3 timmar, 12 till 14 personer. De som skall vara med är styrelsen och tränarna. Beslut Thommy Lind ansvarig och mailar ut till ledare och dag och tid och anmälan C. Kyl och frys. Beslut att Dennis ringer HSB inom den 17/2 D. Kopiatorn Ove ska ringa och prata med dem som fått till uppdraget att med dem som kollade på kopiatorn. E. Beslut att Maria beställer toner till den lilla kopiatorn. F. Förrådet Kent är ansvarig från styrelsen som sammankallande för arena och träningkommittéerna som hjälper till och ordnar förrådet till den 1 maj.

§32Övriga frågor

Inga övriga frågor §33 Nästa möte Tisdagen den 1 mars §34 mötet avslutades

Ordförande

Sekreterare

Dennis Johansson

Tommy Dahlbom

_________________

____________________

Bilaga 1

Styrelsemöte 2011-02-10 §23 Konstitution

Ledamöter

Maria Holmberg - Vice Ordförande - Kassör

Kent Samuelsson - Bidragsansvarig

Ove Samuelsson - Klubblokalsansvarig

Eva Vesterlund - Alm - Sekreterare

Poulina Gunninge - Föräldraransvarig

Tommy Dahlbom - Vice Sekreterare

Suppleanter

Marie Östergren - Policyansvarig

Thommy Englund Lind - Vice Kassör

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF