Trycksak Buller Fakta

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Vetenskap, Health Science, Audionom
Share Embed Donate


Short Description

Download Trycksak Buller Fakta...

Description

Sid 1(1)

Buller - Faktablad 1

Fakta om buller Definition av buller

Maximal ljudnivå är den högsta ljudnivån under mättiden.

Buller är allt ljud som inte är önskvärt.

Luftljud är det ljud som sprids via luften, t.ex. ljud från högtalare.

Vad är ljud Ljud är tryckvariationer i luften som utbreder sig med en hastighet av 340 m/s i luften. Ljud uppkommer från en vibrerande yta, t.ex. ett högtalarmembran, en snabb förbränning som i en explosion, ett avgasrör. Ljudet avtar med ökat avstånd från ljudkällan och absorberas till viss del av material som det träffar.

Stomljud är ljud som fortplantas via svängningar t.ex. via byggnadsstommen i ett hus. Fläktar, tvättmaskiner är exempel på maskiner som ger upphov till stomljud. Om ljudet sprids via stommen förvrängs ofta ljudet, det högfrekventa ljudet dämpas på vägen medan det lågfrekventa ljudet uppfattas som ett dunkande.

Decibel Omfånget av det ljudtryck som människan kan höra är mycket stort. Vid smärtgränsen är ljudtrycket ca 100 000 000 000 gånger starkare än det svagaste ljudet som vi kan uppfatta. För att få ett enkelt mätetal används en logaritmiskt skala som anges i decibel (dB).

Frekvens Frekvensen anger det antal svägningar som ljudvågen gör per sekund. Frekvensen anges i Hertz (Hz). För att ett ljud ska kunna höras av människan krävs att dess frekvens ligger mellan 20 – 20 000 Hertz. Bäst hör vi runt 1000 Hz. Högfrekvent ljud (ljud med korta våglängder) är lättare att skärma av och dämpa. Lågfrekvent ljud har långa våglängder och är mycket svårt att dämpa eller skärma av.

Frekvensvägning Vid mätningar görs en vägning där ljudnivån justeras vid vissa frekvenser. De vanligast förekommande vägningarna är A- och C-filter. Frekvensvägning med A-filter är vägning justerad för att motsvara hur människan uppfattar ljud (dämpar låga frekvenser och förstärker medelhöga). Cfiltret används för att mäta låga frekvenser och den har alltså en mycket liten dämpning av lågfrekventa ljud. En ljudnivå mätt med C-filter anges i enheten dB(C).

Hälsoeffekter av buller De värsta riskerna med buller är att få nedsatt hörsel eller problem med tinnitus. Hörselskador beror ofta på att känselhåren i örats hörselorgan har skadats. Man kan få tillfälliga hörselnedsättningar eller permanenta skador. Det kan räcka med en sekunds nivå över 115 dB för att orsaka en permanent hörselskada. Ca 15 % av befolkningen lider av tinnitus (öronsus eller öronringningar) ofta eller alltid. Det är ett ljud som hörs i huvudet utan att det har någon yttre källa. Olika personer är olika känsliga. Risk finns också att man blir överkänslig för ljud. Då har man mycket svårt att tåla även lägre nivåer. Hörselskador har stora negativa sociala effekter. Det kan bli svårt att uppfatta tal i stökiga miljöer. Har du fått tillfällig hörselnedsättning eller tillfällig tinnitus bör du vara extra försiktig. Använd hörselskydd för att skydda dig. Även lägre ljudnivåer kan orsaka hälsoeffekter, t.ex. trötthet, huvudvärk, koncentrationssvårigheter och höjt blodtryck.

Mer information om buller Ljudlandskap för bättre hälsa www.ljudlandskap.acoustics.nu

Hörselskadades riksförbund www.hrf.se

Ekvivalent ljudnivå är genomsnitt av ljudnivån under mättiden. Lämplig mättid varierar för olika typer av bullerkällor. Faktablad reviderat 2013-07-17

S:\MF\Handbok Verksamhet\Hälsoskydd\Tillsyn\Buller_BMK\Trycksak Buller Fakta.doc [email protected]an.se  www.trollhattan.se

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF