Uitgave van Afrika-Europa Netwerk e

January 12, 2018 | Author: Anonymous | Category: Geschiedenis, Oudheid, Oude Egypte
Share Embed Donate


Short Description

Download Uitgave van Afrika-Europa Netwerk e...

Description

Nr.195 *** NIEUWS VAN HER EN DER***15 december 2011. Uitgave van Afrika-Europa Netwerk e-mail: [email protected]

40 JAAR ACTIEF VOOR RECHTVAARDIGHEID EN VREDE. In november was het 40 jaargeleden dat in Rome de Bisschoppensynode zich uitsprak over rechtvaardigheid in de wereld en de missiecongregaties en Justitia et Pax groepen diepgaand beïnvloedde. Ook het AEFJN in Rome 25 jaar geleden en het AEN in Nederland 12 en een half jaar geleden zijn later opgericht om aan een rechtvaardige economie te werken tussen Afrika en Europa. In het document ‘Iustitia in mundo’ spreken de bisschoppen hun zorg uit over de onrechtvaardige structuren, dominantie, onderdrukking en schending van mensenrechten, de bedreiging van het milieu en van het leven op aarde, het misbruik van natuurlijke hulpbronnen, de ongelijke verdeling van de welvaart en de discriminatie bij de toegang tot algemene voorzieningen zoals onderwijs en gezondheidszorg. Opmerkelijk is dat het document aan actualiteit niet heeft ingeboet. De synode deelnemers zagen een crisis van de wereldsolidariteit. De kerk heet het recht, zelfs de plicht, om op maatschappelijk, nationaal en internationaal terrein de rechtvaardigheid te verkondigen en toestanden van onrecht aan te klagen. Werken aan rechtvaardigheid is een wezenlijk bestanddeel van de missie van de kerk en vergt actieve inzet van de hele geloofsgemeenschap. Actief optreden voor rechtvaardigheid en vrede in de wereld maakt de boodschap van de christelijke liefde en rechtvaardigheid geloofwaardiger in de moderne tijd. De Afrikaanse bisschoppen hebben zich tijdens hun 2de Afrikaanse synode opnieuw uitgesproken niet alllen v9oor een hemels vrede, maar ook voor een actief optreden in hun landen. Helaas schiet onze Nederlandse kerk tekort op dit gebied en gelukkig houdt Justitia et Pax de vlam brandend en wij, AEN, proberen dat samen met hen ook te doen. (Bron Nieuwsbrief Justitia et Pax.december 2011)

Voor mij, Cor van den Brand, betekent deze nieuwsbrief 195 het einde van een periode in mijn leven. Ik ga de eindredactie van de brief overdragen aan Gerard Moorman, lid van het AEN en het CMBR. Gezien mijn leeftijd, op weg naar de 80, en mijn gezondheid ga ik en moet ik er mee stoppen. Ik zal blijven meewerken in de mate van het mogelijke. Graag wil ik alle lezers van de nieuwsbrief hartelijk danken voor hun trouw aan en hun vele positieve reacties op de nieuwsbrief. En ik zou tenslotte willen zeggen: ga zo door met uw inzet voor Afrika. Het bovenstaand artikel maakt duidelijk waarom het actueel is en blijft. Met hartelijke groeten en ik wens ieder van u een zalig Kerstfeest toe en vrede en alle goeds voor 2012! Gelukkig blijft Cor betrokken bij het AEN en bij Her en Der! Het Afrika Europa Netwerk zet Her en Der graag door, ook nu Cor een stapje terug doet. We horen vaak hoezeer lezers de nieuwsbrief waarderen, met name lezers in Afrika zelf. Gerard neemt, zoals Cor schrijft, de eindredactie over en zal zorgen voor de verzending, maar Cor blijft betrokken als mederedacteur. De frequentie zal met ingang van januari echter wel terug gaan naar eens per maand. U kunt in het vervolg Her en Der verwachten rond het midden van

elke maand. Via Her en Der blijven we u op de hoogte houden van initiatieven en campagnes voor rechtvaardigere verhoudingen tussen de rijke landen en de Afrikaanse landen.

DE BALANS VAN DURBAN. Het was geen toeval dat de klimaatconferentie uitgerekend in Durban plaatsvond. Afrika wil niet aan zijn lot worden overgelaten. Het heeft de rijke landen nodig en wil dat het klimaatoverleg multilateraal blijft. Vandaar ook de steun van Afrikaanse landen aan de Europese voorstellen om een proces te beginnen dat moet uitmonden in een nieuw protocol in 2020, dat het Kyoto Protocol moet opvolgen. Sinds het klimaatprobleem in 1990 op de internationale agenda kwam, is de globale uitstoot van broeikasgassen met 35 procent toegenomen. Als de emissies blijven toenemen, zal de temperatuur op aarde voor het einde van de eeuw twee graden Celsius hoger liggen. Historisch gezien heeft Afrika amper vier procent van alle broeikasgassen uitgestoten. Toch wordt uitgerekend Afrika erg hard getroffen door de klimaatverandering – denk aan langdurige droogtes zoals nu in de Hoorn van Afrika of juist te zware regenval. Door te beloven het Kyoto Protocol tijdelijk voort te zetten, wist Europa de steun te winnen van de Afrikaanse landen en de kleine eilandstaatjes die het hardst getroffen worden door de gevolgen van de klimaatverandering. China dat zich de afgelopen jaren opwierp als belangenbehartiger van de ontwikkelingslanden en altijd heeft geweigerd het Kyoto Protocol te ondertekenen, staat nu ineens alleen. Echt blij kunnen we met de uitkomst van Durban nauwelijks zijn. Terwijl twee jaar geleden in Kopenhagen de inzet was om in 2012 een nieuw akkoord te hebben, wordt dat nu acht jaar later. De uitstoot moet echt afnemen na 2020, want anders wordt het tegengaan van de klimaatverandering ontzettend veel moeilijker en duurder. Dit is volgens veel wetenschappers het kritieke decennium. (Bron: Volkskrant, Trouw, MO Magazine)

AFRIKAANSE LANDEN WERKEN AAN DUURZAAMHEID. Afrikaanse landen werken ook aan een duurzame toekomst. Ze zetten vooral in op schonere energievoorziening, het tegengaan van ontbossing en het ontwikkelen van ‘klimaatbestendige’ vormen van landbouw.In Afrika is windenergie vooral een zaak van de Noord-Afrikaanse landen: Egypte heeft het grootste geïnstalleerde vermogen, gevolgd door Marokko en Tunesië. Die landen hebben ook grote ambities. Egypte wil in 2020 12 procent van zijn elektriciteit uit windkracht halen. Intussen zijn er ook vergevorderde plannen om grote windmolenparken te bouwen in Kenia, Ethiopië, Tanzania en Zuid-Afrika. Zuid-Afrika heeft tijdens de klimaattop in Durban plannen bekend gemaakt voor een windmolenpark met een totaal geïnstalleerd vermogen van 100 megawatt in de buurt van Kaapstad. De Afrikaanse ontwikkelingsbank steunt ook kleinere initiatieven in landen als Kaapverdië en de CentraalAfrikaanse Republiek. In Marokko wordt volgend jaar gestart met de bouw van een zonneveld van twaalf vierkante kilometer. Het Desertec Industrial Initiative (DII) heeft verdere plannen om in de woestijn van Noord-Afrika en in het Midden-Oosten wind- en zonneparken te bouwen. DII is een consortium van bedrijven als E.ON, Siemens en de Deutsche Bank. DII voert inmiddels gesprekken met de Tunesische en Algerijnse overheid. Na 2020 wil het ook landen als Libië en Egypte bij het project betrekken.Naast hernieuwbare energie en de strijd tegen ontbossing zet Afrika volop in op ‘slimme’ landbouw: die vorm van landbouw die weerstand biedt aan droogte en overstromingen. In september ondertekenden energieministers van verschillende Afrikaanse landen de Johannesburg-verklaring, een oproep aan financiële instellingen en rijke landen om Afrika te ondersteunen bij de ontwikkeling van zo’n klimaatbestendig landbouwmodel. (Bron: IPS, 12/12/2011)

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF