Utresemanual för BBE

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Samhällsvetenskap, Juridik, Labor Law
Share Embed Donate


Short Description

Download Utresemanual för BBE...

Description

Information

infor din utlandstjanstgoring

Bilaterala Bitradande Experter (BBE) placerade pa en ambassad eller lokal organisation/myndighet 2012

Bilaga: URA-avtalet - Tillämpningsanvisningar för BBE

INLEDNING Sidas program för Bilaterala Biträdande Experter (BBE) är ett resursbasprogram inom det svenska bilaterala utvecklingssamarbetet. Målen för Sidas arbete med resursbasutveckling är att öka genomslag för svenska prioriteringar i utvecklingssamarbetet, samt återföra erfarenheter till svenska aktörer. För att uppnå målen verkar Sida för att öka antalet anställda kvalificerade svenskar i internationella organisationer, samt att bredda och öka kompetensen hos den svenska resursbasen. En BBE kan placeras på: - en svensk ambassad med Sida som arbetsgivare - en lokal organisation/myndighet med Sida som arbetsgivare - en svensk organisation eller konsultföretag med organisationen/konsultföretaget som arbetsgivare Anställningsvillkoren kan se olika ut beroende på vem som är arbetsgivare. Denna information är anpassad för BBE som placeras på en svensk ambassad eller lokal organisation/myndighet, och syftar till att ge vägledning och svar på de vanligaste frågorna som kan uppkomma inför en utlandstjänstgöring. Du kommer att få ytterligare information under förberedelseutbildningen samt i kontakt med Sidas personalavdelning. Observera även att du själv måste ta reda på vad som gäller för just din specifika situation. Ansvarig för BBE-programmet är enheten för Kapacitetsutveckling och Samverkan (KAPSAM) inom Sidas avdelning för Globalt Samarbete. På engelska benämns programmet Bilateral Associate Expert Programme.

INFÖR UTRESAN Förberedelseutbildning Inför utresan ska du delta obligatorisk förberedelseutbildning. Förberedelseutbildningen består av flera delar:   

Förberedelsekurs Språkutbildning vid behov, företrädesvis i lokala språk Introduktion på aktuell ämnesavdelning på Sida

Kursen hålls i Sverige och är obligatorisk. Den tar bland annat upp utvecklingssamarbetet ur ett globalt och svenskt perspektiv, policys och metoder, och praktisk information. Du får också möjlighet att träffa tidigare BBE/JPO. Även medföljande erbjuds att delta i förberedelsekursen. Under utbildningstiden har du och eventuell medföljande rätt till ersättning enligt särskilt beslut. Mer information kommer i inbjudan till kursen.

2

Praktiska frågor Hälsoundersökning, vaccinationer och medicinersättning Inför utresan har BBE och medföljande familjemedlemmar rätt till kostnadsfri hälsoundersökning och vaccinationer. Vaccinering bör påbörjas minst sex veckor före beräknad avresa. Det gula vaccinationskort som fylls i av vaccinerande läkare ska kunna visas upp vid inresan i tjänstgöringslandet. Det är viktigt att kortet fylls i vid nya vaccinationer under tjänstgöringstiden. All övrig information erhåller du av UD/Sidas läkarmottagning. Kontakta UD/Sida läkarmottagning och boka tid för hälsoundersökning och vaccinationer: Adress: Holländargatan 4, 1tr Tel: 010 - 601 03 10 Tidsbokning: 8.30 – 12.00 och 13.00 – 16.00 Mail: [email protected] All vaccination ska utföras på UD/Sida läkarmottagning, om inte annan överenskommelse görs med UM-gruppen på Sidas personalavdelning. Kostnaderna för vaccinationer betalar Sida direkt till UD/Sida läkarmottagning. Om annan klinik används, efter särskilt godkännande, kan ersättning lämnas för vaccinationer mot inlämning av kvitto. Kvitton för medicin som kliniken skriver ut för den anställde skickas till Sida för ersättning enligt gällande statliga regler. Malariaprofylax ersätts av Sida för både BBE och medföljande. Tjänstledighet/uppsägning från nuvarande arbete Innan anställningsavtalet är undertecknat har varken ambassaden/organisationen /myndigheten eller Sida finansiellt eller annat anställningsansvar för dig. Kontraktstiden räknas från och med avresedag från Sverige förutsatt att resan sker enligt giltig överenskommelse. Observera att uppehålls- och arbetstillstånd i tjänstgöringslandet ofta löper ut i samband med kontrakttidens upphörande. Det är klokt att i god tid diskutera tjänstledighet från ditt ordinarie arbete med arbetsgivaren. Den offentliga sektorn beviljar i regel tjänstledighet för uppdrag inom det internationella utvecklingssamarbetet. Registerkontroll, pass och visum Alla BBE som tjänstgör vid en ambassad ska registerkontrolleras hos Säpo. Detta sker via Sidas personalavdelning. De BBE som arbetar vid en ambassad ska även ansöka om diplomatpass. Ansökningshandlingar ska fyllas i och lämnas till UD-protokollet efter att du fått ditt anställningsbeslut. De hjälper även till med visum till stationeringslandet.

3

BBE som arbetar på lokal organisation eller myndighet behåller sitt privata pass och ansöker själva om visum. Intyg kan ibland behövas för visumansökan samt arbetstillstånd. Arbetsintyg från Sida kan ibland behövas för visumansökan samt arbetstillstånd. Hotell Ingen ersättning utgår för hotellkostnader i samband utresa. Nuvarande bostad Notera att Sida inte betalar för bostadskostnader i Sverige, utan tillhandahåller istället en fri bostad i tjänstgöringslandet. Vid vistelse i Sverige är BBE själv ansvarig för att ha en bostad som kan nyttjas, även vid oförutsedda besök. Om du funderar på att hyra ut din nuvarande bostad i andra hand under tjänstgöringstiden bör du i god tid kontakta din hyresvärd/bostadsrättsförening. På www.hyresnamnden.se finns information om andrahandsuthyrning av bostaden. Magasinering av möbler och bohag i Sverige bekostas inte av BBE-programmet. Anmälan om utlandsflytt/folkbokföring BBE som arbetar på ambassad eller lokal organisation/myndighet är folkbokförda i Sverige under hela sin utlandsstationeringsperiod. Mer information om detta ges på förberedelsekursen. Anhöriginformation Kontaktuppgifter till anhöriga lämnas till KAPSAM (namn, släktförhållande, adress, telefon och e-post). Svensk socialförsäkring Den svenska socialförsäkringen gäller för alla som bor eller arbetar i Sverige. Ta reda på hur du påverkas och vilka regler som gäller för sjuk-försäkring, sjukpenninggrundande inkomst, föräldrapenning, barnbidrag o s v under utlandstiden. Ta också reda på aktuella regler vad gäller sjukförsäkrings- och sjukvårdsförmåner i Sverige under denna tid. Glöm inte att ta reda på vad som gäller för eventuell medföljande. Information om detta finns på Försäkringskassans hemsida: www.forsakringskassan.se. Privata försäkringar Ditt bohag på stationeringsorten är inte försäkrat av Sida. Du bör teckna en hemförsäkring hos Trygg-Hansa, www.trygghansa.se eller hos annat försäkringsbolag med motsvarande försäkringsvillkor. Se över hur dina privata försäkringar i övrigt gäller vid längre utlandsvistelse i ditt stationeringsland, samt försäkringen som kommer gälla för det bohag som lämnas kvar i Sverige, inklusive för magasinerat gods. Tänk även på eventuell försäkring om din medföljande är i tredjeland och du inte är med, då gäller inte URA-försäkringen.

4

Bil och internationellt körkort Du är inte berättigad till ersättning för transport av privatbil till stationeringsorten. Avser du att efter avslutad tjänst införa en bil till Sverige tillhandahåller Tullfrihetsbyrån på Tullverket bestämmelser för införsel av flyttgods och fordon. Även om mottagarlandet inte fordrar internationellt körkort kan det vara bra att skaffa sig ett sådant före avresan. Många biluthyrningsfirmor kräver internationellt körkort.

UNDER TJÄNSTGÖRINGEN Anställningsvillkor Som BBE placerad på en ambassad eller en lokal organisation/myndighet är du anställd av Sida enligt URA-avtalet1. Se bifogade tillämpningsanvisningar för hur Sida tillämpar URA-avtalet inom BBE-programmet.

Tjänstgöringstid Tjänstgöringstiden som BBE är normalt sett två år. Beslut om förlängning ett tredje år fattas av Sida i samråd med berörd samarbetspart i landet. Den maximala tiden för BBEuppdraget är tre år.

Försäkring och sjukvård Det är viktigt att du alltid bär med dig ditt URA-försäkringskort under kontraktsperioden. Kortet intygar att BBE omfattas av en sjukvårdsförsäkring. URA-försäkringen gäller i hela världen, men när BBE är i Sverige gäller vanliga svenska sjukvårdsrutiner. Om medföljande befinner sig ensamma i ett tredje land gäller inte URA-försäkringen, såvida det inte är ett land som direkt angränsar till stationeringslandet. Vid akut sjukvård ska du själv betala kostnaden och sedan ska begära ersättning av Kammarkollegiet på en särskild blankett som finns på deras hemsida. De BBE som arbetar på organisation/myndighet begär i vissa fall ersättning via Sias personalavdelning. Ifall BBE vill diskutera vård så kan Sida/UD-kliniken också kontaktas. Planerad vård ersätts av Sida enligt särskilda regler. Ersättning utbetalas på ambassad för de BBE som arbetar där. De BBE som arbetar på organisation/myndighet ska ansöka om ersättning av UM-gruppen på Sidas personalavdelning.

Uppförandekod Som svensk på internationellt uppdrag representerar du inte bara ambassaden/organisationen/myndigheten – du representerar också Sverige. Du är gäst i ett annat land och bör därför uppträda med en gästs respekt för landet, kulturen, miljön och människorna. Svensk lag bör vara vägledande för dig, t.ex. vad gäller alkohol och 1

URA i sin helhet finns på www.arbetsgivarverket.se

5

bilkörning. Tänk på att du som svensk och representant för det svenska utvecklingssamarbetet alltid är ”synlig” – de riktlinjer som ska följas i tjänsten gäller därför även på fritiden.

Kompetensutveckling I din arbetsbeskrivning som BBE ska anges:  

Vilka aktiviteter som leder till lärande och utveckling Vilka färdigheter och kunskaper du som BBE ska ha uppnått efter varje tjänstgöringsår.

En förutsättning för utbildningsaspekten av BBE-programmet är tillgången på kvalificerad handledning under tjänstgöringstiden. Om handledningen inte fungerar – kontakta ansvarig för programmet på Sida/KAPSAM. Som BBE har du möjlighet till fortbildning inom anställningsperioden till en kostnad av högst SEK 20 000 kr per anställningsår. Detta kan gälla fortsatta studier i lokalspråk, studieresor, deltagande i seminarier eller konferenser som inte kan finansieras på annat sätt. Kompetensutveckling planeras tillsammans med din handledare och beslutas av KAPSAM. Utbildningsanslaget kan föras över från ett år till ett annat. De ska dock användas innan kontraktet för ditt uppdrag går ut. För tips om kurser kontakta gärna Sida Partnership Forum.

Resultatrapportering Resultatrapportering ska ske en gång per halvår och i en sammanfattande rapport årligen till KAPSAM. Efter avslutad placering ska resultat redovisas i form av en slutrapport. Rapporten ska dels spegla den individuella utvecklingen för dig som BBE, dels hur du upplever att din placering bidragit till verksamheten. Uppföljningsseminarier för samtliga BBE arrangeras av KAPSAM en gång per år. Vid slutet av kontraktsperioden skall handledaren ha ett avrapporteringssamtal med BBE. Vid detta tillfälle skall framgå: - vilka aktiviteter har lett till lärande och utveckling - vilka färdigheter och kunskaper har BBE-aren uppnått - Hur har BBE bidragit till verksamheten

Karriärstöd efter ditt BBE-uppdrag Finansiellt karriärstöd kan erbjudas i de fall du står utan arbete vid hemkomsten. Sida kan delfinansiera en tillfällig anställning om högst fem månader hos en arbetsgivare som bedöms som relevant för fortsatt karriärutveckling. Du ansvarar själv för att hitta en arbetsgivare. Syftet är att underlätta återgåendet till den svenska arbetsmarknaden efter utlandstjänstgöringen.

6

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF