Verksamhetsberättelse 2010 - Gruppen för internationella

January 12, 2018 | Author: Anonymous | Category: Samhällsvetenskap, Statsvetenskap, International Relations
Share Embed Donate


Short Description

Download Verksamhetsberättelse 2010 - Gruppen för internationella...

Description

Verksamhetsberättelse för ICC-gruppen år 2010

ICC står för ”International Criminal Court” och på svenska internationella brottmålsdomstolen. Amnestys arbete för ICC bedrivs inom ramen för arbetet mot straffrihet för grova kränkningar av mänskliga rättigheter. ICC-gruppen, liksom Amnesty i stort, arbetar främst med universell ratificering och implementering av ICC:s stadga, Romstadgan, samt även med information om ICC och stöd till ICC:s arbete m.m. Gruppen arbetar även med vissa andra frågor som rör Amnestys arbete mot straffrihet och för universell jurisdiktion (för International Justice på engelska, vilket är svårt att översätta utan att det får en annourlunda, mer politisk innebörd), till exempel explicit kriminalisering av tortyr i svensk rätt. ICC-gruppen (som är en av juristgruppens nationella arbetsgrupper) hade under våren 2010 inga regelbundna möten. Vissa av gruppens medlemmar arbetade dock under våren och sommaren med sektionens val- och sommarkampanj ”Väck politikerna!” (se mer nedan). Gruppens arbete kom igång igen i oktober 2010 med ca 6-8 aktiva medlemmar. Under året har Anna Dahlbäck fungerat som gruppens kontaktperson och sammankallande.

Universell ratificering av Romstadgan m.m. När det gäller ratificering av Romstadgan, har gruppen under 2010 i viss mån fortsatt arbetet med vissa utvalda länder, framförallt Filippinerna. Kontakt har hållits med bland annat Amnestys internationella sekretariat i London, Amnestys sektion i Filippinerna och svenska sekretariatet. Amnestys internationella sekretariat har vidare bestämt att Filippinerna ska vara "måltavla" för brevskrivning och andra aktioner under perioden februari-april 2011, varför visst planeringsarbete inför detta har ägt rum. Utöver arbetet med de utvalda länderna, har gruppen under hösten 2010 inom ramen för ICC-koalitionens s.k. månadens landaktioner på nytt skrivit brev till stater och uppmanat dem att ratificera Romstadgan.

Svensk lagstiftning och praxis m.m. När det gäller implementeringen av Romstadgan i svensk rätt och andra frågor om svensk lagstiftning och praxis, t.ex. införandet av ett tortyrbrott i svensk rätt, har gruppen bland annat haft regelbunden kontakt med Amnestys svenska och internationella sekretariat, ICC-koalitionen (CICC), ett flertal riksdagsledamöter och politiska partier, Justitiedepartementet, riksdagens justitieutskott, Advokatsamfundet, internationella åklagarkammaren och Rikskriminalpolisens Krigsbrottskommission. Gruppen har under våren och sommaren deltagit i sektionens val- och sommarkampanj ”Väck politikerna!” och förberedelserna inför denna; främst genom arbete med det kampanjtema som rörde arbetet mot straffrihet. Gruppen deltog i förberedande möten med sekretariatet, författade delar av det interna informationsmaterial (”lathund”) som framställdes inför kampanjen, ansvarade för ett utbildningspass om Romstadgan och tortyrbrottet på en intern utbildningshelg, ansvarade för och deltog i ett seminarium på Amnestys årsmöte tillsammans med chefen för Krigsbrottskommissionen, deltog i ett seminarium och i Amnestys tält under politikerveckan i Almedalen, höll några enskilda politikersamtal samt författade en artikel för SVT Debatt.se (vilken skrevs under av sekretariatet).

Inom ramen för arbetet med svensk lagstiftning m.m. har även gruppen bevakat de förundersökningar som bedrivs i Sverige av Krigsbrottskommissionen, framför allt det s.k. Bosnienfallet om en svensk medborgare som häktades i januari 2010 och åtalades i oktober 2010 för grovt folkrättsbrott och människorov begångna i Bosnien-Hercegovina år 1992. Huvudförhandling pågår för närvarande vid Stockholms tingsrätt. I anledning av de pågående svenska förundersökningarna, och att bristen på adekvat svensk lagstiftning därmed uppmärksammades, deltog gruppen under året i två radiointervjuer, på Ekot och P1 morgon (Sveriges Radio), och en i intervju på TV4. Som en del av kontakten med bland annat Krigsbrottskommissionen deltog gruppen och Amnestys sekretariat dels i separat möte med kommissionen i januari 2010, dels i två nätverksmöten med kommissionen, Migrationsverket och andra NGO:s på våren och hösten 2010. Fler nätverksmöten kommer att hållas under 2011. Inför ICC:s översynskonferens hölls på våren 2010 ett möte på Utrikesdepartementet tillsammans med Amnestys sekretariat; på mötet deltog även Justitiedepartementets handläggare av implementeringsfrågan m.m. varför även den svenska lagstiftningen diskuterades på mötet (se mer nedan). Under våren 2010 författade gruppen ett kompletterande yttrande till Folkrättskommittén inom Försvarsdepartementet (det ursprungliga skrevs våren 2008) rörande dels en studie från internationella Rödakorskommittén om sedvanerättsligt bindande humanitärrättsliga regler, dels explicit kriminalisering av tortyr i svensk rätt. Gruppen har även under året påbörjat arbete med seminarier och artiklar m.m. inför år 2011.

Övrigt arbete med ICC och mot straffrihet Kontakt med svenska UD har tagits angående bland annat den kommande Översynskonferensen, avtal om verkställighet av ICC:s domar och ratificering av försvinnandekonventionen. På hösten 2010 hade gruppen kontakt med UD inför stadgepartsförsamlingens årliga möte. Inför Översynskonferensen hölls på våren 2010 ett möte på UD tillsammans med Amnestys sekretariat för att diskutera viktiga frågor som skulle komma att behandlas på konferensen och föra fram Amnestys syn på dessa; på mötet deltog även Justitiedepartementets handläggare av implementeringsfrågan (se även ovan). Under 2010 ordnade gruppen, med hjälp av sekretariatet, två olika SMS-aktioner, en för implementering av Romstadgan i Frankrike och en mot straffrihet i Demokratiska Republiken Kongo. Inför 2011 har gruppen även påbörjat planering av en Israel-/Gazaaktion och av aktionen [email protected], Amnestys 50-årsjubileum då bland annat straffrihet för övergrepp i Demokratiska Republiken Kongo kommer att vara ett tema. Anna Dahlbäck valdes under våren 2010 på nytt till medlem i Amnestys internationella arbetsgrupp "Working Group on International Justice", där arbetet mot straffrihet, inklusive arbetet för universell ratificering och implementering av Romstadgan, samordnas med det internationella sekretariatet i London. Hon har ansvar för arbetet med Filippinerna och den svenska implementeringen.

Mer information om ICC och om gruppens arbete finns på hemsidan: www.amnesty.se/icc.

Gruppens sammankallande kan nås på emailadressen [email protected] och hela gruppen på [email protected]

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF