Världens energi kommer från många källor.

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Vetenskap, Fysik, Mekanik, Energi
Share Embed Donate


Short Description

Download Världens energi kommer från många källor....

Description

Våra energikällor

Våra energikällor

Världens energi kommer från många källor.

Vilken energikälla är det? Läs beskrivningarna av de nio olika energikällorna och para ihop med rätt bild. Skriv bildbokstaven i rutan.

Olja, kol, vind och vatten är några av de många energikällor som vi använder för att få ljus, kraft och värme till vårt samhälle. Och alla energikällor har olika för- och nackdelar – för miljön och för människorna.

Sådant som vi människor kan omvandla till användbar energi kallas för energikällor. De olika energikällorna brukar delas upp i två typer; icke-förnybara och förnybara. Icke-förnybara energikällor De så kallade fossila energikällorna består av uråldriga rester av växter och djur och finns lagrade i berggrunden som olja, kol och naturgas. De tar miljoner år att bilda och kallas därför för icke-förnybara energikällor. Till icke-förnybara energikällor räknas även uran, som inte är fossil utan en malm. Fördelen med dessa energikällor är att de är mycket effektiva och enkla att omvandla till användbar energi. Men de fossila energikällorna orsakar samtidigt stora utsläpp av koldioxid och andra miljöfarliga ämnen. Och uran ger farligt avfall som måste tas om hand. Förnybara energikällor Kraften från vind och vatten skapas av solen och tar aldrig slut. De kallas därför för förny-

bara energikällor. Dit räknas också solkraft, biomassa (som ved och pellets) och geotermisk energi, alltså energi från jordens inre. Den stora fördelen med de förnybara energikällorna är att de inte orsakar några koldioxidutsläpp (om man räknar bort utsläppen från till exempel byggandet av kraftverken) och därför är bättre för miljön än de fossila energikällorna. Men det finns också nackdelar. Att bygga vatten- och vindkraftverk och att plantera energiskog kan vara dåligt för djur och växter. Vindkraftverk och solenergianläggningar är också dyra att bygga och underhålla i förhållande till hur mycket energi de producerar.

A. Biomassa

B. Sol

C. Vind

D. Vatten

E. Kol

F. Uran

G. Olja

H. Avfall

I. Naturgas

Syns inte men finns i marken och används bland annat till uppvärmning och som drivmedel.

En brun vätska som bildas av växter och djur som förmultnat under högt tryck i miljoner år.

Kan utnyttjas på dagen men inte på natten. Ger både elektricitet och värme.

Det man eldar med i öppna spisen. Kan omvandlas till värme och el i kraftverk.

Användes förr i tiden för att driva väderkvarnar. Står för ungefär 4 procent av svensk elproduktion.

Grundämne som finns i berggrunden och används för så kallad atomklyvning i särskilda kraftverk.

Är vår viktigaste förnybara energikälla och står för 45 procent av Sveriges elproduktion.

Bergart som bildats av växter och bryts i gruvor. Är i många länder den viktigaste energikällan.

Sånt vi slänger bort och inte behöver. Kan eldas till el och värme eller brytas ner till biogas.

Diskussionsfrågor: • Kol är den energikälla som används mest i världen idag. Varför tror du att det är så? • Vilken energikälla tycker du verkar bäst och varför?

Visste du att ... Av jordens totala energikonsumtion kommer cirka 85 procent från fossila energikällor som kol, olja och gas.

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF