Värt att veta om schizofreni och ZypAdhera

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Samhällsvetenskap, Psykologi, Schizophrenia
Share Embed Donate


Short Description

Download Värt att veta om schizofreni och ZypAdhera...

Description

Värt att veta om schizofreni och ZypAdhera® (olanzapin pamoat)

Till dig som behandlas med ZypAdhera® (olanzapin pamoat)

Answers That Matter in Psychiatry

Innehållsförteckning 4

Inledning

5

Vad är ZypAdhera® (olanzapin pamoat)?

6

Vad består ZypAdhera® (olanzapin pamoat) av och hur ges det?

7

När ska du inte använda ZypAdhera® (olanzapin pamoat)?

8

Varför ska du vänta tre timmar?

10

Vad händer om du även har andra sjukdomar?

11

Äter du annan medicin?

12

Får du dricka alkohol?

12

Är du gravid eller ammar du?

12

Trafik- och arbetssäkerhet

13

Finns det biverkningar?

14

Ytterligare information

15

Minimiinformation

3

Inledning Schizofreni är en psykisk sjukdom som påverkar förmågan att tänka känna och värdera verkligheten. Sjukdomen är kopplad med en kemisk obalans i hjärnan som kroppen inte själv kan kompensera. Orsaken till sjukdomen vet man inte med säkerhet, men man tror att biologiska, psykologiska och sociala förhållanden kan ha betydelse. Du har troligtvis behandlats med tabletter tidigare och undrar säkert varför du ska byta till en behandling som ges som injektion. Orsaken till att man har valt just den här typen av behandling kan vara att minska risken för psykotiska återfall och därmed slippa att läggas in igen. Denna broschyr handlar om ZypAdhera® (olanzapin pamoat) som används för att behandla schizofreni, och du kan läsa mer om den här typen av behandling. Har du fler frågor bör du kontakta din läkare eller sjuksköterska. Ytterligare information om ZypAdhera finner du också i bipacksedeln.

4

Vad är ZypAdhera® (olanzapin pamoat)? ZypAdhera® (olanzapin pamoat) är en depotbehandling som ska ges varannan eller var fjärde vecka av din läkare eller sjuksköterska. Det tillhör den grupp av läkemedel som kallas antipsykotika och används för behandling av schizofreni – en sjukdom med symptom som att man hör, ser och märker saker som inte finns, känner misstro, är ovanligt misstänksam och innesluten. Människor med denna sjukdom kan även känna sig deprimerade, ångestfyllda eller spända.

5

VÄRT ATT VETA OM SCHIZOFRENI OCH ZYPADHERA® (OLANZAPIN PAMOAT)

Vad består ZypAdhera® (olanzapin pamoat) av och hur ges det? Det verksamma ämnet i ZypAdhera® (olanzapin pamoat) heter olanzapin. Olanzapin har i ZypAdhera® har kombinerats med ett hjälpämne som gör att du kan få din medicin varannan eller var fjärde vecka. I samarbete med din läkare tar ni reda på vilken dos medicin som passar dig, och hur ofta du ska ta den. ZypAdhera® ges i doser på 150 till 300 mg varannan vecka eller 300 till 405 mg var fjärde vecka. Din läkare eller sjuksköterska kommer efter att ha blandat ZypAdhera® att ge det genom att injicera det i muskeln i ena skinkan.

6

När ska du inte använda ZypAdhera® (olanzapin pamoat)? Om du är överkänslig (allergisk) mot olanzapin eller någon av de övriga ingredienserna i ZypAdhera®. Mer information finns i bipacksedeln, annars kan du prata med din läkare eller sjuksköterska. En allergisk reaktion kännetecknas ofta av klåda, utslag, svullnad i ansiktet eller andfåddhet. Om du har upplevt detta tidigare vid en olanzapinbehandling eller upplever det med ZypAdhera® ska du berätta det för din läkare. Om du tidigare har haft ögonproblem som vissa former av ökat tryck i ögat (glaukom/grön starr).

7

VÄRT ATT VETA OM SCHIZOFRENI OCH ZYPADHERA® (OLANZAPIN PAMOAT)

Varför ska du vänta tre timmar? Om ZypAdhera® kommer för snabbt in i blodomloppet i samband med din injektion, kan det ge en kraftig reaktion även om det sker ytterst sällan. Det är viktigt att du hålls under uppsyn av läkare eller sjuksköterska som kan titta till dig med jämna mellanrum de första tre timmarna efter injektionen. Det är nämligen under den tiden som symptom vanligtvis uppstår. Du kan läsa mer om dessa symptom på nästa sida. Även om det inte är vanligt att denna reaktion uppstår, kan den vara allvarlig och det är därför viktigt att läkaren eller sjuksköterskan kan hålla ett öga på dig de första tre timmarna.

8

Symptom på reaktion •

Ovanlig trötthetÖkat blodtryckYrselTalbesvärFörvirringSvaghetDesorienteringProblem med att gåIrritationMuskelstelhet eller skakningarÅngestKramperAggression

Om du upplever den här reaktionen, försvinner den vanligtvis mellan 24 till 72 timmar efter injektionen. Även om det är mycket ovanligt kan du drabbas av symptom även om det gått mer än tre timmar efter injektionen. Om det sker ska du snarast kontakta din läkare eller sjuksköterska. På grund av den här risken bör du inte köra bil eller sköta maskiner samma dag som du får injektionen.

9

Vad händer om du även har andra sjukdomar? Om du lider av en eller flera av följande sjukdomar ska du berätta det för din läkare eller sjuksköterska: •

Stroke eller symptom på strokeParkinsons sjukdomProblem med prostatanTarmvred (paralytisk ileus)Lever- eller njursjukdomBlodsjukdom

• Om du nyligen har haft hjärtinfarkt, hjärtsjukdom, onormal hjärtrytm (sinusknutesyndrom), instabil angina pectoris eller lågt blodtryck

10Sockersjuka (diabetes mellitus)Krampanfall

Äter du annan medicin? Berätta alltid för läkare och sjukvårdspersonal om du även äter annan medicin eller nyligen har gjort det. Detta gäller även medicin som inte är receptbelagd, exempelvis naturläkemedel, vitaminer och mineraler. Det är framför allt viktigt att du berättar för din läkare om du äter följande •

Medicin mot Parkinsons sjukdom.

• Carbamazepin (mot epilepsi och humörsvängningar), fluvoxamin (mot depression) eller ciprofloxacin (mot infektion) – det kan bli nödvändigt att ändra din dos av ZYPADHERA®. Om du redan äter medicin mot depression, medicin mot ångest eller sömnlöshet (sömntabletter) kan du känna dig dåsig om du samtidigt får ZypAdhera®.

11

VÄRT ATT VETA OM SCHIZOFRENI OCH ZYPADHERA® (OLANZAPIN PAMOAT)

Får du dricka alkohol? Drick inte någon form av alkohol när du äter ZypAdhera® då kombinationen av de två kan göra dig dåsig.

Är du gravid eller ammar du? Om du är gravid eller tror att du är gravid, ska du kontakta din läkare så fort som möjligt. Om du ammar bör du inte få dessa injektioner då olanzapin även i små mängder kan överföras till modersmjölken.

Trafik- och arbetssäkerhet Du får inte köra eller arbeta med maskiner samma dag som du har fått injektionen.

12

Finns det biverkningar? Detta läkemedel kan som all annan medicin ge biverkningar, men alla drabbas naturligtvis inte. Berätta direkt för läkaren om du upplever: • Ovanlig trötthet, yrsel, förvirring, desorientering, talbesvär, problem med att gå, muskelstelhet eller skakningar, svaghet, irritation, aggression, ångest, ökat blodtryck eller kramper och kan leda till medvetslöshet. Dessa tecken och symptom kan ibland förekomma om ZypAdhera® kommer in för snabbt in i blodomloppet (en vanlig biverkning som förekommer hos 1 ut av 10 patienter).

• Onormala rörelser i ansiktet eller tungan (grimaser) (en vanlig biverkning som förekommer hos upp till 1 av 10 patienter). • Blodpropp (en mer ovanlig biverkning som förekommer hos upp till 1 av 100 patienter), framför allt i benen (symptomen omfattar svullnad och smärta i benet samt rodnad). Blodproppen kan lossna och flyta med blodet till lungorna och därmed

orsaka bröstsmärta och andningsproblem. Om du upplever något av dessa symptom ska du omgående uppsöka läkare. • En kombination av feber, andfåddhet, svettningar, muskelstelhet och slöhet eller trötthet (frekvensen av denna biverkning kan inte uppskattas utifrån tillgänglig information).

Andra vanliga biverkningar (förekommer hos upp till 1 av10 patienter) med ZypAdhera® omfattar trötthet och smärta på injektionsstället. I bipacksedeln som ligger i ZypAdhera®-förpackningen kan du läsa mer om biverkningarna med behandlingen. Det är viktigt att du kommer ihåg att berätta för din läkare om du upplever en biverkning – även om den inte nämns här eller på bipacksedeln. 13

Ytterligare information Om du har frågor om din behandling vänder du dig till ditt apotek, din läkare eller sjuksköterska.

14

Minimiinformation ZYPADHERA 210 mg, 300 mg, 405 mg pulver och vätska till injektionsvätska, suspension (olanzapin) ATC-kod: N05AH03 Indikationer: Underhållsbehandling av vuxna patienter med schizofreni som stabiliserats under akut behandling med oralt olanzapin. Kontraindikationer: Känd risk för glaukom med trång kammarvinkel. Varning: Ska endast ges som en djupt intramuskulär, gluteal injektion. Efter varje injektion ska patienten observeras med avseende på tecken och symtom tydande på olanzapinöverdos i minst 3 timmar av kvalificerad personal med tillgång till sjukvårdsresurser. Omedelbart innan patienten lämnar lokalen bör man förvissa sig om att patienten är klar och vaken och inte har några tecken eller symtom på överdos, och patienten ska observeras i 3 timmar efter injektionen. Observationstiden på 3 timmar bör förlängas, om kliniskt motiverat, för patienter som uppvisar tecken eller symtom på överdos. Datum för översyn av produktresumén: 2014-04-25 För ytterligare information och priser se www.fass.se. Rx, F

15

Personliga anteckningar

16

SEZYA00451/December2013HEP

VÄRT ATT VETA OM SCHIZOFRENI OCH ZYPADHERA® (OLANZAPIN PAMOAT)

Eli Lilly Sweden AB, Box 721, 169 27 Solna. 08-737 88 00, www.lilly.se

Answers That Matter in Psychiatry

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF