Yttrande över förslag till Europaparlamentet och rådets direktiv om

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Samhällsvetenskap, Juridik, Labor Law
Share Embed Donate


Short Description

Download Yttrande över förslag till Europaparlamentet och rådets direktiv om...

Description

Yttrande

Dnr 20170037 31 maj 2017

TCO

Yttrande över förslag till Europaparlamentet och rådets direktiv om balans mellan arbete och privatliv för föräldrar och anhörigvårdare och om upphävande av rådets direktiv 2010/18/EU Lärarförbundet har fått möjlighet att yttra sig till TCO angående ett förslag till nytt EUdirektiv.

Sammanfattning av Lärarförbundets synpunkter Förslaget förstärker det tidigare direktivet om jämställdhet mellan män och kvinnor när det gäller möjligheten att kombinera föräldraskap och arbete. Sverige har redan en skyddsnivå som är på samma nivå eller bättre, på de flesta av förslagen. På en Europeisk nivå är det bra att dessa rättigheter stärks och harmoniseras. Lärarförbundet vill betona att denna EU-reglering inte får ses som ett tak utan ska vara ett avstamp för fortsatta förbättringar i varje medlemsland. I två av förslagen krävs en anpassning av svensk lagstiftning. Det ena är öronmärkningen av fyra månader av föräldraförsäkringen. Lärarförbundet är positivt till en succesiv ökning av antalet öronmärkta månader då detta visat sig vara det mest effektiva sättet att få pappor att vara mer föräldralediga. Det andra är förslaget om flexibla arbetsformer för föräldrar till barn upp till 12 år. Den svenska föräldraledighetslagen ger föräldrar rätt till delledighet för vård av ett barn, med upp till en fjärdedel av arbetstiden fram till barnets åttaårsdag. Lärarförbundet ser positivt till fler lösningar som möjliggör ett föräldraskap i kombination med arbete men vill också tydligt uppmärksamma att även om deltidsarbete har visat sig vara bra för att kvinnor och män ska kunna fortsätta förvärvsarbeta när de har fått barn, kan långa perioder av deltidsarbete leda till minskade inbetalda sociala avgifter och tjänstepension, vilket i sin tur leder till lägre pensioner. Detta är negativa konsekvenser som behöver tas om hand, till exempel via lagstiftning, kollektivavtal och attitydförändringar i samhället som leder mot ett mer jämställt användande av rätten till delledighet.

Förslaget i korthet Förslaget till direktiv bygger på EU:s befintliga direktiv om jämställdhet mellan kvinnor och män och innehåller förslag som ska främja möjligheterna för föräldrar att arbeta.  Pappaledighet om 10 dagar  Föräldraledighet om minst 4 månader på sjukpenningnivå. Fyra månader är reserverade för respektive förälder.  Ledighet för vård anhörig, fem dagar per år på sjukpenningnivå  Flexibla arbetsformer för föräldrar

Lärarförbundet

Yttrande 31 maj 2017

Lärarförbundets synpunkter Bakgrund Detta förslag till direktiv bibehåller de befintliga rättigheter som garanteras inom ramen för EU:s befintliga direktiv om jämställdhet mellan könen och bygger på dessa för att förbättra rättigheterna för både kvinnor och män. Detta är en standardbestämmelse som tillåter medlemsstaterna att tillhandahålla en högre skyddsnivå än den som fastställs i direktivet. Ett EU-direktiv har som mål att harmonisera medlemsländernas nationella lagstiftning på något område, exempelvis jämställdhet. Direktivet föreskriver vilket resultat medlemsländerna ska uppnå men lämnar åt dessa att avgöra hur. Om ett medlemsland anser sig ha de bestämmelser som föreskrivs i direktivet behöver det landet inte göra något särskilt utan kan hänvisa till de befintliga bestämmelserna. I direktivet står när det senast ska vara genomfört i medlemsländerna. Om ett medlemsland inte antagit den nationella lagstiftning som följer av direktivet när tidsgränsen passerats så gäller direktivet under vissa förutsättningar som lagstiftning i det landet, s.k. direkt effekt. Medlemsstaterna ska införliva direktivet två år efter antagandet och underrätta kommissionen om den nationella lagstiftningen. I enlighet med artikel 153.4 i EUFfördraget kan medlemsstaterna genom en överenskommelse överlåta åt arbetsmarknadens parter att göra det.

Förslagets huvudpunkter Lärarförbundet uppfattar att förslaget väcker den principiella frågan om medlemsstaternas kompetensöverföring till EU beträffande föräldraförsäkringen. Förslagets konsekvenser beträffande denna fråga och parternas möjligheter att förfoga över nivån i de kollektivavtalade försäkringarna behöver noga analyseras (se t.ex. artikel 8). Pappaledighet Införande av en individuell rättighet på tio arbetsdagar, med lön på minst sjukpenningnivå. Sverige har redan samma rättighet. Föräldraledighet: Förslaget innebär en ändring av den nuvarande rättigheten till en rätt till flexibelt uttag t.ex. deltid och lite i taget, fyra månader på sjukpenningnivå som inte får överlåtas mellan föräldrarna. I Sverige har föräldrar en rätt till flexibelt uttag och ett större antal dagar på sjukpenningnivå men i nuläget är endast två månader ej överlåtningsbara. Här behövs en harmonisering av lagstiftningen om direktivet går igenom. Lärarförbundet är positivt till en succesiv ökning av antalet öronmärkta månader då detta visat sig vara det mest effektiva sättet att få pappor att vara mer föräldralediga

Lärarförbundet

2 [4]

Yttrande 31 maj 2017

Ledighet för vård av anhörig Förslaget innebär införande av en individuell rättighet på fem arbetsdagar per år, med lön på minst sjukpenningnivå. Sverige har redan en sådan rättighet i form av ledighet och även ersättning, närståendepenning. Flexibla arbetsformer Förslaget innebär rätt för föräldrar med barn upp till tolv år och anhörigvårdare att begära flexibla arbetstider, flexibelt arbetsschema eller flexibel arbetsplats under en viss tid. I Sverige kan en förälder få förkortad arbetstid med ¼ upp till det att barnet fyller 8 år. Här krävs en harmonisering. Det är otydligt i förslaget vad rätten att begära flexibel arbetsform egentligen innebär i praktiken eftersom regeln tar sikte på rättigheten att begära ledighet och hur arbetsgivaren ska behandla och besvara en sådan begäran. För att kunna beakta både arbetsgivarnas och arbetstagarnas behov ger denna bestämmelse medlemsstaterna möjlighet att begränsa varaktigheten av flexibla arbetsformer. Denna möjlighet är framför allt relevant när det gäller deltidsarbete. Lärarförbundet vill uppmärksamma att även om deltidsarbete har visat sig vara bra för att kvinnor ska kunna fortsätta förvärvsarbeta när de har fått barn, kan långa perioder av deltidsarbete leda till minskade inbetalda sociala avgifter, vilket i sin tur leder till lägre pensioner. De flesta arbetsgivare med kollektivavtal betalar in till tjänstepensionen även under tiden som föräldraledig. När det gäller deltid skiljer det sig mellan tjänstepensionsavtalen. Deltidsarbete kompenseras i varierande omfattning. Om direktivet går igenom kan ännu fler år med deltidsarbete bli helt utan tjänstepensionsinbetalning. Tjänstepensionsavtalen behöver ses över och förbättringar som säkrar tjänstepensionsinbetalningar vid deltidsarbete ända upp till barnets 12-årsdag behöver tas fram. Lärarförbundet välkomnar möjlighet till mer flexibilitet. Det underlättar för föräldrar att kombinera arbete med barn. Men konsekvenserna av minskade pensionsinbetalningar behöver bli kända så att föräldrar gör medvetna val. Åtgärder som bidrar till ett mera jämställt uttag av föräldraledighet och användande av möjlighet till deltidsarbete behöver tas fram.

Lärarförbundet

Mathias Åström Förhandlingschef

Lärarförbundet

Hans Flygare Ombudsman

3 [4]

Yttrande 31 maj 2017

Lärarförbundet

4 [4]

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF