Yttrande över remiss lägsta grundläggningsnivå längs vattendrag

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Samhällsvetenskap, Statsvetenskap, Political Economy
Share Embed Donate


Short Description

Download Yttrande över remiss lägsta grundläggningsnivå längs vattendrag...

Description

Tjänsteutlåtande Miljöprojektledare Anna Åhr Evertson  08-590 73 54 [email protected]

2016-08-24 Dnr:

KS/2016:238 20901

Kommunstyrelsen

Yttrande över remiss lägsta grundläggningsnivå längs vattendrag och sjöar i Stockholms län - med hänsyn till risk för översvämning Förslag till beslut 1. Kommunstyrelsen antar yttrandet över remiss lägsta grundläggningsnivå längs vattendrag och sjöar i Stockholms län – med hänsyn till risk för översvämning. 2. Yttrandet skickas till Länsstyrelsen i Stockholms län.

Beskrivning av ärendet Rekommendationerna för lägsta grundläggningsnivå för bebyggelse har utvecklats vidare ifrån gällande rekommendationer för Mälarens stränder och Östersjöns kust. Genom svar från en regional enkät som skickades ut under 2015 har rekommendationerna utvecklats. Rekommendationerna anger inte någon absolut nedre gräns men kommunen behöver visa att bebyggelse under denna nivå inte blir olämplig. Det är Länsstyrelsen som har samordningsansvar när gäller klimatanpassning i länet sedan år 2009. Rekommendationerna ska vara stöd i planeringen av ny bebyggelse som ligger inom områden där översvämningsrisk råder. De är inte bindande men ger vägledning i hur Plan- och bygglagens 2 kap. 5 § ska tolkas. På grund av förändringar i klimatet som leder till bland annat mildare vintrar och mer variation i regn och mer regn på vintrarna istället för snö. De rekommendationer som ges är att ny sammanhängande bebyggelse samt samhällsfunktioner av betydande karaktär behöver placeras ovanför nivån för beräknat högsta flöde (det maximala flödet som någonsin skulle kunna uppkomma med en beräknad återkomsttid på 10 000 år) och att enstaka byggnader av lägre värde behöver placeras ovanför nivån för ett 100-års flöde. Eftersom Väsbyån i Upplands Väsby är av Myndighete för samhällskydd och beredskap (MSB) utpekad som område för samhällsviktig funktion pga. Järnvägen så behöver alltså byggnader placeras ovanför det högsta beräknade flödet. Detta skulle innebära att inga byggnader kunde placeras inom i princip hela 1

programområdet för Väsby Entré. Därför pågår idag en utredning av vilka faktorer som är viktiga att ta hänsyn till i för att undvika risker med översvämning. Enligt Länsstyrelsen kan i detaljplanearbetet undantag ges ifall kommunen kan påvisa att ingen skada sker på konstruktionerna och att samhällsviktig verksamhet kan upprätthållas.

Kommunens synpunkter Eftersom det högsta dimensionerade flödet har en återkomsttid på 10 000 år så menar kommunen att denna risk som då bygger på beräknade teorier måste kunna vägas av mot andra risker i ett detaljplaneområde i det beslut som Länsstyrelsen tar. Kommunen ser det som en rimlig samhällsekonomisk risk att skada på byggnader skulle kunna uppkomma en gång på 10 000 år. Det verkar inte rimligt att Upplands Väsby inte skulle kunna bebygga sina centrala delar i pendeltågsstationens närhet på grund av en sådan teoretisk riskfaktor. Kommunen anser dock att det är högst rimligt att så långt som möjligt sträva efter att inte placera byggnader under beräknat högsta flöde. Kommunen anser också att det borde finnas en rimlighet i att i all detaljplanering hålla sig över ett 200- års flöde med tanke på de återkommande regntillfällen som skett under det senaste decenniet i Sverige och även i Stockholmsregionen och som tydligt visar på både just en ökad variation i nederbörd, mer intensiva regn samt höga flöden. Länsstyrelsen verkar inte ha tagit del av det underlag i form av nya inmätningar och modell över flöden som kommunen uppdragit åt SMHI att ta fram under 2015 för Väsbyån och Edssjön i Oxundaåns avrinningsområde och som är mer detaljerade än MSB:s kartering. Detta underlag behöver tillföras kartmaterialet för att få rätt beräkningar på de lägsta nivåer som föreslås, framför allt i Edssjön på sidan 6 i bilagan Bakgrundsfakta.

Ekonomiska konsekvenser Det finns inga direkta ekonomiska konsekvenser med anledning av detta remissvar. Barnrättsperspektivet Har barn getts möjlighet att uttrycka sin åsikt? Nej Har barns åsikter beaktats? Nej Innebär beslutet att barnets bästa sätts i främsta rummet? Nej Tillgodoses barnets rätt till utveckling genom beslutet? Nej Har det analyserats om några barn diskrimineras av beslutet? Nej

Beslutet skickas till: Länsstyrelsen i Stockholms län via mail till [email protected] märkning: 106–18423–16,

Beslutsunderlag

2

Remiss Rekommendationer för lägsta grundläggningsnivå längs vattendrag och sjöar Kommunledningskontoret

Tf. Kommunchef Per-Ola Lindahl Tf. kontorschef Erik Olsson

3

View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF