-zw/ DE MAARSCHALKEN VAN FRANKRIJK ONDER HET EERSTE

January 8, 2018 | Author: Anonymous | Category: Geschiedenis, Wereldgeschiedenis
Share Embed Donate


Short Description

Download -zw/ DE MAARSCHALKEN VAN FRANKRIJK ONDER HET EERSTE...

Description

/W

-zw/

,

IN DE IIOl'ÏHAVKNS Hl'N' VRACHTEN LADEN EN LOSSEN.

Onze wateren zijn niet op te zweepcn tot bruischendc stroomen. Ons lage land is niet op te heffen tot alles overheerschende bergen. De kweekbedding is te klein om mannen te teelen als een Peter de Groote en een Napoleon. Onze groote mannen, onze Jan Pieterszoon Koen, onze Rembrandt kwamen uit kleine huisjes en molens. Hun spelen was varen en de wind hun kameraad. Zoolang Nederland blijft het lage land van water en wind, waarover de hooge, witte wolken drijven en de vochtige nevels zweven, dat schaterlacht in zonnelicht en somber blikt in dikken mist; dat zijn zonen de roeispaan drukt in de vuist en het penseel legt tusschen de vingers: dat het frissche rood schildert op de blanke wangen van zijn dochters, en huiselijkheid en ernst legt in haar hart, zoolang zal Holland blijven wat het was, en voor een Koen en een Rembrandt een van Heutsz en een trio van Marissen voortbrengen. En daarmede mogen wij voorloopig tevreden zijn.

378

D

E MAARSCHALKEN VAN FRANKRIJK ONDER HET EERSTE KEIZERRIJK. DOOR C. F. GIJSBERTI HODENPIJL.

De maarschalken die echter na de oprichting van het Keizerrijk successievelijk door Napoleon tot deze hooge waardigheid benoemd werden, waren: I. CLAUDE VICTOR PERKIN, Hertog van Belluno, geboren te Marche (Vosges) 7 December 1764, trad in 1781 als gewoon soldaat in dienst en klom tot de hoogste rangen op, zoodat hij reeds in 1797 Divisie-Generaal werd, in welke hoedanigheid hij in Italië de Pauselijke troepen bij den Senio versloeg, Ancona veroverde en daardoor den Paus tot den vrede van Tolcntino noodzaakte. Van 3 797 ^ 99 voerde hij het bevel in de Vendée, streed daarna weder met onderscheiding in Italië en voerde van Augustus 1800 tot Februari 1804 het opperbevel over de troepen der Bataafsche Republiek. Tijdens hij dit com-

NAPOLEON

I T O T ERFELIJK KEIZER D E R KRANSCHKN I I I c;KROEI'EN DEN

I8EN MEI 1804,

GEKROOND DEN 2EN DECEMBER D. A. V. [GRAVURE NAAR ISABEY. COLLECTIE VAN STOLK TE ROTTERDAMI.

lend geluk het bevel over het eerste corps in Spanje. In 1S12 volgde hij het groole leger tot Smolensk en dekte den overtocht aan de Beresina. Aan den veldtocht van 1813 en 1814 nam Victor eveneens deel, doch werd van zijn commando ontheven, toen hij in Februari 1814 de bezetting van de brug van Montercau verzuimd had. Na de eerste restauratie werd Victor Gouverneur van de 2''« militaire divisie. Hij volgde Lodewijk XVIII gedurende de 100 dagen naar Gent en werd na de 2 ^ restauratie Generaal-Majoor der Garde, Minister van Oorlog van 1821 - '23 en pair van het Rijk. Als Fransch gezant te Weenen benoemd, moest hij zich van de Oostenrijksche Regeering laten welgevallen deze zijn in 1808 toegekende titel van Hertog van Belluno niet wilde erkennen. Hij overleed in 1841 te Parijs. mando bekleedde trad hij te 's Gravenhage II. JACQUES ETIENN'K JOSEPH ALEXANDRIA in het huwelijk met mejuffrouw Vosch van MACDÜNAI.I), I fertog van Tarcnte, geb. te Avesaet. *) De Bataafsche armee, in welker gelederen Sedan (Ardennes) 17 November 1765 was uit toen vele Franschen dienden, verkeerde in een Schotsen geslacht gesproten. In 1785 kreeg een vervallen toestand en Victor, hoewel een hij een Luitenantsplaats bij het legioen van den dapper krijgsoverste, was niet de rechte man Generaal de Maillebois in dienst der Vcreenigdc om zulk een gewichtig' commando te voeren. Nederlanden, dat in drie korpsen verdeeld, te Toen hij in zijn bevelhebberschap werd op- Nijmegen, Arnhem en den Bosch garnizoen gevolgd door den Generaal Marmont, was hield. Na de ontbinding van dit legioen trad diens eerste werk om verbetering en her- Macdonald in 1787 als kadet in Franschen dienst. Als ijverig voorstander der nieuwe ziening in dat leger te brengen, f) orde van zaken, door de omwenteling voortVictor nam met onderscheiding deel aan den veldtocht in Pruisen, zoodat Napoleon gebracht, juichte hij met geestdrift de overhem op het slagveld bij Friedland tot maar- winningen der FYansche vanen toe en deelde schalk benoemde [13 Juli 18071. Na gedurende onafgebroken in de gevaren der omwente15 maanden Gouverneur van Herlijn geweest lingsoorlogen. Na den veldslag van Jemappes, te zijn voerde hij van 1808 —'12 met afwisse- zag hij zich tot Kolonel benoemd. In 1793 werd hij Brigade-Generaal en voerde in dien •-) In den Huwelijkslegger loopeiule over de jaren 1800—'03 rang, onder de bevelen van Pichegru, de en berustende op het gemeente-archief te 's Gravenhage staat voorhoede aan van het Noorderleger. In het onder j y««! /
View more...

Comments

Copyright � 2017 NANOPDF Inc.
SUPPORT NANOPDF